Kaisa kaam Masih kar diya | Prem Anand Shanti | Anil Kant

Shukr Yehovah ka-2
Kaisa kaam Masih kar diya
Mujhko gunaah se bari kardiya
Kaise tera shukr karoon main
Mujhko naya aadmi kar diya

Romans 3:24-25
Uske fazal se uske wasile se
Sabke gunah hain maaf kiye jaate
Mujrim ho kaisa, gunahgaar kaisa
Imaan jo laaye,
chutkaara uska abhi kar diya

Romans 10:10
Imaan lana dil se hota hai
Aur munh se ikraar kiya jaye
Imaan jo laayega,
sharminda na hoga
Murdon se ji uthega,
Maut ko usne zindagi kar diya
Kaisa kaam Masih kar diya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *